Selecteer een pagina

Medio 2011 heeft de stichting Bouw voor Bouw € 2500,- gedoneerd aan de Stichting Rumah Baik voor de bouw van een woning voor de lokale bevolking.

De Stichting Rumah Baik

Het doel van de Stichting Rumah Baik is de verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners van Bali op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs en gezondheid. Met uitzondering van de bouwvakkers op Bali ontvangt niemand van de Stichting een vergoeding of beloning voor verrichtte werkzaamheden. Iedere verkregen bijdrage komt maximaal ten goede aan de realisatie van de doelen op Bali.

De organisatie op Bali

Op Bali vindt de selectie plaats van de betrokken gezinnen die voor een nieuwe woning in aanmerking komen, de bouw, de administratie, de verantwoording en de controle op de naleving van het “wooncontract”. Vanuit Nederland wordt gezorgd voor voorlichting en communicatie, fondswerving en ondersteuning ter plekke. De Stichting heeft permanent een vertegenwoordiging op Bali, Marijke van de Wiel, die zorgt voor de administratie, de financiële begeleiding van de bouw en de financiële verantwoording.

Aanpak en Planning

Het project Rumah Baik is in 2007 van start gegaan, onder de vlag van de stichting Mama-Mzungu. Sinds augustus 2010 is het project verzelfstandigd in de stichting Rumah Baik. In de eerste 4 jaar van het project zijn ruim 40 huizen gerealiseerd. Daarbij is niet alleen ervaring opgedaan met het bouwproces zelf, maar ook met de organisatie van de processen daar omheen zoals een transparante selectie van de betrokken bewoners, betrouwbaar toezicht en directievoering, contractvorming met de bewoners, en heldere financiële verantwoording. Gezien de omvang van de problematiek in Buleleng is er voldoende urgentie om jaarlijks zoveel als mogelijk te bouwen, maar dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbare middelen. Het streven is erop gericht tenminste 1 bouwploeg continue, het jaar door, aan het werk te hebben. Bij een bouwtijd van gemiddeld 1 huis/maand per ploeg, betekent dit een ambitie van tenminste 12 huizen per jaar. De bouw van een woning vraagt een investering van gemiddeld € 2500; hierin zijn alle materiaal- en personeelskosten opgenomen.